Trafiksikkerhedsmæssige hovedproblemer

Der sker hvert år en række uheld på vejene i Odder Kommune.

Kommunalreformen betød følgende:

Ca. 82 % af trafikken afvikles på kommunevejene mod ca. 60 % før 2007.
Væsentlig større andel af personskade-ulykker sker på kommunevejene (tidligere amtsveje).
Kommunens økonomiske andel til behandling og pleje af trafikofre er steget betydeligt.
Vejdirektoratet og Fædselssikkerhedskommisionen vurderer, at kommunerne efter kommunalreformen mindst vil skulle dække halvdelen af alle de offentlige udgifter til trafikulykker. Beregninger viser, at de kommunale udgifter efter reformen er steget med en faktor 2-3 i forhold til før 2007.

De samfundsrelaterede omkostninger forbundet med færdselsuheld kan beregnes på baggrund af antallet af tilskadekomne. Ifølge DTU Transports beregninger i 2012 er omkostningerne i forbindelse med et færdselsuheld følgende:

Personrelaterede omkostninger pr. personskade (f.eks. direkte omkostninger til behandling, rehabilitering, pension osv.) er 767.003 kr.
Materielomkostninger pr. uheld (f.eks. materielle skader, omkostninger til redningstjeneste, produktionstab, osv.) er 2.040.607 kr.
Velfærdstab er 1.844.580 kr.

Dvs. de samlede omkostninger for et færdselsuheld (2012-kr.) med personskade er følgende:

4.652.190 kr.

En stor del af disse omkostninger skal Odder Kommune betale.

I 2017 blev 6 alvorligt skadet i trafikken i Odder Kommune, så baseret på ovenstående tal har det kostet samfundet ca. 27,9 mio. kr., hvoraf kommunerne skal dække cirka halvdelen (51% ifølge rapport fra COWI til Vejdirektoratet). Odder Kommunes udgift på det grundlag beløber sig altså i 2017 til ca. 13,9 mio. kr.

For at kunne målrette arbejdet med at begrænse antallet af uheld er det vigtigt at vide, hvilke uheld der sker, og hvor de sker.
På baggrund af de uheld politiet har registreret på kommunevejene i perioden 2012-2017 er der gennemført en uheldsanalyse, se nedenstående.

Personskadeuheld og materielskadeuheld:

I perioden 2012-2017 har antallet af personskadeuheld ligget mellem 6 og 14 uheld. Materielskadeuheld har haft en varierende tendens, men den overdnede tendens viser et fald i materielskadeuheldene de seneste år.

Der er i perioden 20012-2017 registreret 56 personskadeuheld med i alt 4 dræbte, 44 alvorlig tilskadekomne og 18 lettere tilskadekomne. Derudover er der sket 165 materielskadeuheld (inkl. ekstrauheld i perioden). Det vil sige, at der gennemsnitlig er sket mellem 36-37 uheld pr.år.

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

I alt

Materielskadeuheld

22

16

26

15

16

17

112

Personskadeuheld

14

6

11

8

7

10

56

Ekstra Uheld

10

10

11

9

8

5

53

I alt

46

32

48

32

31

32

221

Uheld i perioden 2012-2017 inkl. ekstrauheld.

Sammenholdes tallene med perioden 2008-2012, er der sket et fald i antal Personskadeuheld på 11 % men desærre en stigning i Materielskadeuheld.Det følger dog den tendens som ses i hele Østjyllands Politikreds. ( Jvf. Vejdirektoratets rapport 592, Ulykkestal fordelt på politikredse 2017). En stor del af materielskadeuheldene er sket i 2014, men er for nedadgående derefter.

Sammenlignes tallene fra den første digitale trafiksikkerhedsplan, er det samlede antal uheld dog generelt faldende:

 

2004-2008

2008-2012

2012-2017

Udvikling  i % siden 2004-2008

Materielskadeuheld

110

69

112

2

Personskadeuheld

85

63

56

- 34

Ekstra Uheld

49

38

53

8

I alt

244

107

221

- 9

Uheld siden 2004.

Hvor sker uheldene:

 

Byzone

Landzone

I alt

Materielskadeuheld

70

42

112

Personskadeuheld

20

36

56

Ekstrauheld

31

22

53

I alt

121

100

221

 

 

 

 

 

 

 

 

Personskader

 

 

 

 

Byzone

Landzone

I alt

Dræbte

1

3

4

Alvorlig tilskadekomne

12

32

44

Let tilskadekomne

9

9

18

I alt

22

44

66

Placering af uheld i perioden 2012-2017.

55 % af alle uheld er sket i byzone, og hovedparten af disse uheld er sket på de tidligere amtsveje, se evt. under "Uheldsbelastede lokaliteter".
Antal af alle tilskadekomne har dog klart hovedvægt i landzonen.

Udfra de politiregistrerede uheld ses, at 47 % af uheldene sker på lige vej. Derudover er en del personbiler, der bliver påkørt bagfra og mødeuheld mellem to personbiler og mødeuheld mellem personbil og fodgænger/cyklist.

14 % af uheldene sker i T-kryds og 17 % af uheldene sker i firbenet kryds, hvor den største del er personbiler, der overser svingende trafik eller modkørende.

Hvem kommer til skade:

En stor del af de tilskadekomne i trafikken - ialt 59 % - er personer i personbiler.

De lette trafikanter samlet udgør 28 % af de tilskadekomne, (knallert 8 %, cykler 11 % og fodgængere 9 %). i 2008-2012 var 44 % af de tilskadekomne lette trafikanter.
Der er sket 1 dødsfald blandt de lette trafikanter (i 2008-2012 var der 4 dødsfald).

I perioden er alle de motorcyklister, der har været involveret i ulykker, kommet alvorligt til skade.

 

Element

Dræbte

Alvorlig tilskadekomne

Lettere tilskadekomne

I alt

%

Personbil

3

24

12

39

59

Vare-lastbil-bus

0

4

1

5

8

Motorcykel

0

4

0

4

6

Knallert

0

4

1

5

8

Cykel

0

5

2

7

11

Fodgænger

1

3

2

6

9

Traktor

0

0

0

0

0

I alt

4

44

18

66

100

Tilskadekomne fordelt på elementer.

I perioden 2004 - 2008 var der 113 tilskadekomne, i 2008-2012 var der 77 tilskadekomne, hvilket var et fald på 32 %. I 2012-2017 er der 66 tilskadekomne, hvilket er et fald fra 2008 - 2012 på 14 %

Årstal

Dræbte

Alvorlig tilskadekomne

Lettere tilskadekomne

2012

2

13

4

2013

0

6

0

2014

0

5

8

2015

1

6

1

2016

0

8

1

2017

1

6

4

I alt

4

44

18

Tilskadekomne fordelt på år 2012-2017.

Uheld fordelt på alder

Nedenstående tabel viser personer, som er involveret i ulykker baseret på alder i perioden 2012-2017.

Ud af de uheld i perioden 2012-2017, hvor der er oplyst alder på de implicerede, er de 2 grupper med flest uheld unge i alderen 20-29 i ca. 20 % af uheldene og 40-49 med ca. 18 %.
Ulykkerne skyldes primært for høj fart, spritkørsel og/eller manglende erfaring og rutine. Ofte fører manglende brug af sele til en forværring af skadernes omfang.

Det er desuden også et problem med de 15-17 årige, der især er involveret i knallertulykker.

På landsplan er unge trafikanter overrepræsenteret i uheldstatistikken. Derfor er dette et centralt indsatsområde i Færdselssikkerhedskommisionens Handlingsplan 2013-2020. Odder Kommune tilslutter sig dette indsatsområde, idet det af ovenstående kan ses, at der også i Odder Kommune er en stor del af unge trafikanter, der er indblandet i trafikuheld.

Spiritus.

Ved ca. 13 % af alle uheld, og i 14 % af alle personskadeuheld har spiritus været involveret.

I 2010-2011 var spiritus involveret i 13 % af uheld med personskadeuheld på landsplan, derfor er spirituskørsel også en af de centrale indsatsområder i Færdselssikkerhedskommisionens handlingsplan 2013-2020.
Odder Kommune ligger lige på gennemsnittet, men det er dog stadig en uacceptabel andel af fædselsuheldene i kommunen, og er derfor med som et af kommunens indsatsområder.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2018.